אתר הנדסה עיריית דימונה

הודעה בדבר אי תחולת פרק ה 4 לחוק התכנון והבניה מורשה להיתר